NORMOGRAM
FOR DEN ”READ’SKE” FORMEL

Til bestemmelse av den forøkte grunnomsetning ut fra puls og blodtrykksamplitude.

140

11013012011010090807060Ved hyperthyriose (høyt stoffskifte) er der et visst forhold mellom hjertefrekvens og blodtrykkets amplitudehøyde. Det er dette forholdet den ”Read’ske” formel hviler, og den har i stor utstrekning vist seg å være pålitelig.

Den ”Read’ske” formel lyder:

GU = 0,75 x (p + 0,74 x a) – 72

GU = økt grunnomsetning i % av det normale.

P = pulsfrekvens.

a = blodtrykkamplituden = forskjellen mellem blodtrykkets maksimum og minimum.

Eksempel: Man har målt
Pulsfrekvens = 90 pr. minutt
Systolisk blotrykk (øvre): 140 med mer Hg
Diastolisk blodtrykk (nedre): 100 med mer Hg
Blodtrykkamplitude er altså 40.
Herfra får man den økte grunnsetting ifølge formelen:

GU = 0,75 x (90 + (0,74 x 40) – 72
       = 0,75 (90 + 29,6) – 72
       = 0,75 x 119.60 – 82
       = 89,7 – 72
       = + 17.70%


Anbefalt +/- 5.


+90%

+80%

+70%

+60%

+50%

+40%

+30%

+20%

+10%

0
-10%

Det her opptegnede normogram sparer en for gjennomregningen av formelen. Hvis man forbinder det punkt på venstre skala, som angir resultatet av pulsmålingen, med et punkt på høyre skala, som svarer til den målte blodtrykksamplitude, kan man på den midterste skala avlese den prosentuelle økning av grunnomsetningen, slik som den ville fremgå av den ”Read’ske” formel.

Undersøkelsen av pasienten skal foregå under de sædvanlige betingelser (fastende og i fullstendig ro i liggende stilling).

Målingene skal gjennomføres meget nøyaktig (evt. Kan man bruke gjennomsnittsverdiene av gjentatte målinger).
10090


80


70


6050
40
30

PULSFREKVENS                              GRUNNOMSETNING                          BLODTRYKKSAMPLITUDE